Xem các ngày tốt trong tháng 1

Chọn tháng bạn muốn xem:
Ngày
Ngày tốt trong tháng 1/2018
Lịch Dương

1

Tháng 1
Lịch Âm

15

Tháng 11
Ngày Bình thường

Thứ hai ngày 1/1/2018 nhằm Ngày 15/11/2017

Ngày Quý Tỵ, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo - Trực: Chấp

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

2

Tháng 1
Lịch Âm

16

Tháng 11
Ngày Bình thường

Thứ ba ngày 2/1/2018 nhằm Ngày 16/11/2017

Ngày Giáp Ngọ, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo - Trực: Phá

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

3

Tháng 1
Lịch Âm

17

Tháng 11
Ngày Rất xấu

Thứ tư ngày 3/1/2018 nhằm Ngày 17/11/2017

Ngày Ất Mùi, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Câu Trận Hắc đạo - Trực: Nguy

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Rất xấu Mọi việc đều xấu, có thể làm những việc đơn giản nên chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

4

Tháng 1
Lịch Âm

18

Tháng 11
Ngày Quá tốt

Thứ năm ngày 4/1/2018 nhằm Ngày 18/11/2017

Ngày Bính Thân, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo - Trực: Thành

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Quá tốt Mọi việc rất tốt lành, làm những việc quan trọng sẽ mang lại hiệu quả cao

Xem chi tiết
Lịch Dương

5

Tháng 1
Lịch Âm

19

Tháng 11
Ngày Quá tốt

Thứ sáu ngày 5/1/2018 nhằm Ngày 19/11/2017

Ngày Đinh Dậu, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo - Trực: Thành

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Quá tốt Mọi việc rất tốt lành, làm những việc quan trọng sẽ mang lại hiệu quả cao

Xem chi tiết
Lịch Dương

6

Tháng 1
Lịch Âm

20

Tháng 11
Ngày Bình thường

Thứ bảy ngày 6/1/2018 nhằm Ngày 20/11/2017

Ngày Mậu Tuất, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo - Trực: Thu

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

7

Tháng 1
Lịch Âm

21

Tháng 11
Ngày Tương đối tốt

Chủ nhật ngày 7/1/2018 nhằm Ngày 21/11/2017

Ngày Kỷ Hợi, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Chu Tước Hắc đạo - Trực: Khai

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

8

Tháng 1
Lịch Âm

22

Tháng 11
Ngày Bình thường

Thứ hai ngày 8/1/2018 nhằm Ngày 22/11/2017

Ngày Canh Tý, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo - Trực: Bế

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

9

Tháng 1
Lịch Âm

23

Tháng 11
Ngày Tương đối tốt

Thứ ba ngày 9/1/2018 nhằm Ngày 23/11/2017

Ngày Tân Sửu, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo - Trực: Kiến

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

10

Tháng 1
Lịch Âm

24

Tháng 11
Ngày Tương đối tốt

Thứ tư ngày 10/1/2018 nhằm Ngày 24/11/2017

Ngày Nhâm Dần, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo - Trực: Trừ

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

11

Tháng 1
Lịch Âm

25

Tháng 11
Ngày Tương đối tốt

Thứ năm ngày 11/1/2018 nhằm Ngày 25/11/2017

Ngày Quý Mão, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo - Trực: Mãn

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

12

Tháng 1
Lịch Âm

26

Tháng 11
Ngày Bình thường

Thứ sáu ngày 12/1/2018 nhằm Ngày 26/11/2017

Ngày Giáp Thìn, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo - Trực: Bình

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

13

Tháng 1
Lịch Âm

27

Tháng 11
Ngày Tương đối tốt

Thứ bảy ngày 13/1/2018 nhằm Ngày 27/11/2017

Ngày Ất Tỵ, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo - Trực: Định

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

14

Tháng 1
Lịch Âm

28

Tháng 11
Ngày Tương đối tốt

Chủ nhật ngày 14/1/2018 nhằm Ngày 28/11/2017

Ngày Bính Ngọ, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo - Trực: Chấp

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

15

Tháng 1
Lịch Âm

29

Tháng 11
Ngày Rất xấu

Thứ hai ngày 15/1/2018 nhằm Ngày 29/11/2017

Ngày Đinh Mùi, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Câu Trận Hắc đạo - Trực: Phá

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Rất xấu Mọi việc đều xấu, có thể làm những việc đơn giản nên chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

16

Tháng 1
Lịch Âm

30

Tháng 11
Ngày Bình thường

Thứ ba ngày 16/1/2018 nhằm Ngày 30/11/2017

Ngày Mậu Thân, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo - Trực: Nguy

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

17

Tháng 1
Lịch Âm

01

Tháng 12
Ngày Tương đối tốt

Thứ tư ngày 17/1/2018 nhằm Ngày 1/12/2017

Ngày Kỷ Dậu, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Câu Trận Hắc đạo - Trực: Thành

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

18

Tháng 1
Lịch Âm

02

Tháng 12
Ngày Tương đối tốt

Thứ năm ngày 18/1/2018 nhằm Ngày 2/12/2017

Ngày Canh Tuất, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo - Trực: Thu

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

19

Tháng 1
Lịch Âm

03

Tháng 12
Ngày Quá tốt

Thứ sáu ngày 19/1/2018 nhằm Ngày 3/12/2017

Ngày Tân Hợi, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo - Trực: Khai

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Quá tốt Mọi việc rất tốt lành, làm những việc quan trọng sẽ mang lại hiệu quả cao

Xem chi tiết
Lịch Dương

20

Tháng 1
Lịch Âm

04

Tháng 12
Ngày Rất xấu

Thứ bảy ngày 20/1/2018 nhằm Ngày 4/12/2017

Ngày Nhâm Tý, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo - Trực: Bế

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Rất xấu Mọi việc đều xấu, có thể làm những việc đơn giản nên chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

21

Tháng 1
Lịch Âm

05

Tháng 12
Ngày Bình thường

Chủ nhật ngày 21/1/2018 nhằm Ngày 5/12/2017

Ngày Quý Sửu, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Chu Tước Hắc đạo - Trực: Kiến

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

22

Tháng 1
Lịch Âm

06

Tháng 12
Ngày Quá tốt

Thứ hai ngày 22/1/2018 nhằm Ngày 6/12/2017

Ngày Giáp Dần, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo - Trực: Trừ

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Quá tốt Mọi việc rất tốt lành, làm những việc quan trọng sẽ mang lại hiệu quả cao

Xem chi tiết
Lịch Dương

23

Tháng 1
Lịch Âm

07

Tháng 12
Ngày Tương đối tốt

Thứ ba ngày 23/1/2018 nhằm Ngày 7/12/2017

Ngày Ất Mão, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo - Trực: Mãn

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

24

Tháng 1
Lịch Âm

08

Tháng 12
Ngày Bình thường

Thứ tư ngày 24/1/2018 nhằm Ngày 8/12/2017

Ngày Bính Thìn, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo - Trực: Bình

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

25

Tháng 1
Lịch Âm

09

Tháng 12
Ngày Quá tốt

Thứ năm ngày 25/1/2018 nhằm Ngày 9/12/2017

Ngày Đinh Tỵ, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo - Trực: Định

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Quá tốt Mọi việc rất tốt lành, làm những việc quan trọng sẽ mang lại hiệu quả cao

Xem chi tiết
Lịch Dương

26

Tháng 1
Lịch Âm

10

Tháng 12
Ngày Bình thường

Thứ sáu ngày 26/1/2018 nhằm Ngày 10/12/2017

Ngày Mậu Ngọ, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo - Trực: Chấp

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

27

Tháng 1
Lịch Âm

11

Tháng 12
Ngày Rất xấu

Thứ bảy ngày 27/1/2018 nhằm Ngày 11/12/2017

Ngày Kỷ Mùi, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo - Trực: Phá

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Rất xấu Mọi việc đều xấu, có thể làm những việc đơn giản nên chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

28

Tháng 1
Lịch Âm

12

Tháng 12
Ngày Bình thường

Chủ nhật ngày 28/1/2018 nhằm Ngày 12/12/2017

Ngày Canh Thân, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo - Trực: Nguy

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

29

Tháng 1
Lịch Âm

13

Tháng 12
Ngày Tương đối tốt

Thứ hai ngày 29/1/2018 nhằm Ngày 13/12/2017

Ngày Tân Dậu, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Câu Trận Hắc đạo - Trực: Thành

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

30

Tháng 1
Lịch Âm

14

Tháng 12
Ngày Tương đối tốt

Thứ ba ngày 30/1/2018 nhằm Ngày 14/12/2017

Ngày Nhâm Tuất, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo - Trực: Thu

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

31

Tháng 1
Lịch Âm

15

Tháng 12
Ngày Quá tốt

Thứ tư ngày 31/1/2018 nhằm Ngày 15/12/2017

Ngày Quý Hợi, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo - Trực: Khai

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Quá tốt Mọi việc rất tốt lành, làm những việc quan trọng sẽ mang lại hiệu quả cao

Xem chi tiết