Xem các ngày tốt trong tháng 6

Chọn tháng bạn muốn xem:
Ngày
Ngày tốt trong tháng 6/2017
Lịch Dương

1

Tháng 6
Lịch Âm

07

Tháng 5
Ngày Bình thường

Thứ năm ngày 1/6/2017 nhằm Ngày 7/5/2017

Ngày Kỷ Mùi, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Là ngày: Câu Trận Hắc đạo - Trực: Mãn

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

2

Tháng 6
Lịch Âm

08

Tháng 5
Ngày Tương đối tốt

Thứ sáu ngày 2/6/2017 nhằm Ngày 8/5/2017

Ngày Canh Thân, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo - Trực: Bình

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

3

Tháng 6
Lịch Âm

09

Tháng 5
Ngày Quá tốt

Thứ bảy ngày 3/6/2017 nhằm Ngày 9/5/2017

Ngày Tân Dậu, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo - Trực: Định

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Quá tốt Mọi việc rất tốt lành, làm những việc quan trọng sẽ mang lại hiệu quả cao

Xem chi tiết
Lịch Dương

4

Tháng 6
Lịch Âm

10

Tháng 5
Ngày Bình thường

Chủ nhật ngày 4/6/2017 nhằm Ngày 10/5/2017

Ngày Nhâm Tuất, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo - Trực: Chấp

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

5

Tháng 6
Lịch Âm

11

Tháng 5
Ngày Rất xấu

Thứ hai ngày 5/6/2017 nhằm Ngày 11/5/2017

Ngày Quý Hợi, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Là ngày: Chu Tước Hắc đạo - Trực: Phá

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Rất xấu Mọi việc đều xấu, có thể làm những việc đơn giản nên chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

6

Tháng 6
Lịch Âm

12

Tháng 5
Ngày Bình thường

Thứ ba ngày 6/6/2017 nhằm Ngày 12/5/2017

Ngày Giáp Tý, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo - Trực: Phá

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

7

Tháng 6
Lịch Âm

13

Tháng 5
Ngày Bình thường

Thứ tư ngày 7/6/2017 nhằm Ngày 13/5/2017

Ngày Ất Sửu, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo - Trực: Nguy

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

8

Tháng 6
Lịch Âm

14

Tháng 5
Ngày Tương đối tốt

Thứ năm ngày 8/6/2017 nhằm Ngày 14/5/2017

Ngày Bính Dần, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo - Trực: Thành

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

9

Tháng 6
Lịch Âm

15

Tháng 5
Ngày Tương đối tốt

Thứ sáu ngày 9/6/2017 nhằm Ngày 15/5/2017

Ngày Đinh Mão, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo - Trực: Thu

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

10

Tháng 6
Lịch Âm

16

Tháng 5
Ngày Tương đối tốt

Thứ bảy ngày 10/6/2017 nhằm Ngày 16/5/2017

Ngày Mậu Thìn, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo - Trực: Khai

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

11

Tháng 6
Lịch Âm

17

Tháng 5
Ngày Rất xấu

Chủ nhật ngày 11/6/2017 nhằm Ngày 17/5/2017

Ngày Kỷ Tỵ, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo - Trực: Bế

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Rất xấu Mọi việc đều xấu, có thể làm những việc đơn giản nên chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

12

Tháng 6
Lịch Âm

18

Tháng 5
Ngày Tương đối tốt

Thứ hai ngày 12/6/2017 nhằm Ngày 18/5/2017

Ngày Canh Ngọ, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo - Trực: Kiến

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

13

Tháng 6
Lịch Âm

19

Tháng 5
Ngày Tương đối tốt

Thứ ba ngày 13/6/2017 nhằm Ngày 19/5/2017

Ngày Tân Mùi, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Là ngày: Câu Trận Hắc đạo - Trực: Trừ

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

14

Tháng 6
Lịch Âm

20

Tháng 5
Ngày Tương đối tốt

Thứ tư ngày 14/6/2017 nhằm Ngày 20/5/2017

Ngày Nhâm Thân, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo - Trực: Mãn

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

15

Tháng 6
Lịch Âm

21

Tháng 5
Ngày Tương đối tốt

Thứ năm ngày 15/6/2017 nhằm Ngày 21/5/2017

Ngày Quý Dậu, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo - Trực: Bình

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

16

Tháng 6
Lịch Âm

22

Tháng 5
Ngày Tương đối tốt

Thứ sáu ngày 16/6/2017 nhằm Ngày 22/5/2017

Ngày Giáp Tuất, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo - Trực: Định

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

17

Tháng 6
Lịch Âm

23

Tháng 5
Ngày Bình thường

Thứ bảy ngày 17/6/2017 nhằm Ngày 23/5/2017

Ngày Ất Hợi, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Là ngày: Chu Tước Hắc đạo - Trực: Chấp

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

18

Tháng 6
Lịch Âm

24

Tháng 5
Ngày Bình thường

Chủ nhật ngày 18/6/2017 nhằm Ngày 24/5/2017

Ngày Bính Tý, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo - Trực: Phá

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

19

Tháng 6
Lịch Âm

25

Tháng 5
Ngày Bình thường

Thứ hai ngày 19/6/2017 nhằm Ngày 25/5/2017

Ngày Đinh Sửu, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo - Trực: Nguy

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

20

Tháng 6
Lịch Âm

26

Tháng 5
Ngày Tương đối tốt

Thứ ba ngày 20/6/2017 nhằm Ngày 26/5/2017

Ngày Mậu Dần, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo - Trực: Thành

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

21

Tháng 6
Lịch Âm

27

Tháng 5
Ngày Tương đối tốt

Thứ tư ngày 21/6/2017 nhằm Ngày 27/5/2017

Ngày Kỷ Mão, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo - Trực: Thu

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

22

Tháng 6
Lịch Âm

28

Tháng 5
Ngày Tương đối tốt

Thứ năm ngày 22/6/2017 nhằm Ngày 28/5/2017

Ngày Canh Thìn, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo - Trực: Khai

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

23

Tháng 6
Lịch Âm

29

Tháng 5
Ngày Rất xấu

Thứ sáu ngày 23/6/2017 nhằm Ngày 29/5/2017

Ngày Tân Tỵ, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo - Trực: Bế

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Rất xấu Mọi việc đều xấu, có thể làm những việc đơn giản nên chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

24

Tháng 6
Lịch Âm

01

Tháng 6
Ngày Bình thường

Thứ bảy ngày 24/6/2017 nhằm Ngày 1/6/2017

Ngày Nhâm Ngọ, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo - Trực: Kiến

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

25

Tháng 6
Lịch Âm

02

Tháng 6
Ngày Tương đối tốt

Chủ nhật ngày 25/6/2017 nhằm Ngày 2/6/2017

Ngày Quý Mùi, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo - Trực: Trừ

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

26

Tháng 6
Lịch Âm

03

Tháng 6
Ngày Tương đối tốt

Thứ hai ngày 26/6/2017 nhằm Ngày 3/6/2017

Ngày Giáp Thân, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo - Trực: Mãn

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

27

Tháng 6
Lịch Âm

04

Tháng 6
Ngày Bình thường

Thứ ba ngày 27/6/2017 nhằm Ngày 4/6/2017

Ngày Ất Dậu, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Câu Trận Hắc đạo - Trực: Bình

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

28

Tháng 6
Lịch Âm

05

Tháng 6
Ngày Quá tốt

Thứ tư ngày 28/6/2017 nhằm Ngày 5/6/2017

Ngày Bính Tuất, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo - Trực: Định

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Quá tốt Mọi việc rất tốt lành, làm những việc quan trọng sẽ mang lại hiệu quả cao

Xem chi tiết
Lịch Dương

29

Tháng 6
Lịch Âm

06

Tháng 6
Ngày Tương đối tốt

Thứ năm ngày 29/6/2017 nhằm Ngày 6/6/2017

Ngày Đinh Hợi, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo - Trực: Chấp

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

30

Tháng 6
Lịch Âm

07

Tháng 6
Ngày Rất xấu

Thứ sáu ngày 30/6/2017 nhằm Ngày 7/6/2017

Ngày Mậu Tý, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo - Trực: Phá

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Rất xấu Mọi việc đều xấu, có thể làm những việc đơn giản nên chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết