Xem các ngày tốt động thổ trong tháng 9

Chọn tháng bạn muốn xem:
Ngày
Ngày tốt trong tháng 9/2017
Lịch Dương

1

Tháng 9
Lịch Âm

11

Tháng 7
Ngày

ngày 1/9/2017 nhằm Ngày 11/7/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết
Lịch Dương

2

Tháng 9
Lịch Âm

12

Tháng 7
Ngày

ngày 2/9/2017 nhằm Ngày 12/7/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết
Lịch Dương

3

Tháng 9
Lịch Âm

13

Tháng 7
Ngày

ngày 3/9/2017 nhằm Ngày 13/7/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết
Lịch Dương

4

Tháng 9
Lịch Âm

14

Tháng 7
Ngày

ngày 4/9/2017 nhằm Ngày 14/7/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết
Lịch Dương

5

Tháng 9
Lịch Âm

15

Tháng 7
Ngày

ngày 5/9/2017 nhằm Ngày 15/7/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết
Lịch Dương

6

Tháng 9
Lịch Âm

16

Tháng 7
Ngày

ngày 6/9/2017 nhằm Ngày 16/7/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết
Lịch Dương

7

Tháng 9
Lịch Âm

17

Tháng 7
Ngày

ngày 7/9/2017 nhằm Ngày 17/7/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết
Lịch Dương

8

Tháng 9
Lịch Âm

18

Tháng 7
Ngày

ngày 8/9/2017 nhằm Ngày 18/7/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết
Lịch Dương

9

Tháng 9
Lịch Âm

19

Tháng 7
Ngày

ngày 9/9/2017 nhằm Ngày 19/7/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết
Lịch Dương

10

Tháng 9
Lịch Âm

20

Tháng 7
Ngày

ngày 10/9/2017 nhằm Ngày 20/7/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết
Lịch Dương

11

Tháng 9
Lịch Âm

21

Tháng 7
Ngày

ngày 11/9/2017 nhằm Ngày 21/7/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết
Lịch Dương

12

Tháng 9
Lịch Âm

22

Tháng 7
Ngày

ngày 12/9/2017 nhằm Ngày 22/7/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết
Lịch Dương

13

Tháng 9
Lịch Âm

23

Tháng 7
Ngày

ngày 13/9/2017 nhằm Ngày 23/7/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết
Lịch Dương

14

Tháng 9
Lịch Âm

24

Tháng 7
Ngày

ngày 14/9/2017 nhằm Ngày 24/7/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết
Lịch Dương

15

Tháng 9
Lịch Âm

25

Tháng 7
Ngày

ngày 15/9/2017 nhằm Ngày 25/7/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết
Lịch Dương

16

Tháng 9
Lịch Âm

26

Tháng 7
Ngày

ngày 16/9/2017 nhằm Ngày 26/7/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết
Lịch Dương

17

Tháng 9
Lịch Âm

27

Tháng 7
Ngày

ngày 17/9/2017 nhằm Ngày 27/7/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết
Lịch Dương

18

Tháng 9
Lịch Âm

28

Tháng 7
Ngày

ngày 18/9/2017 nhằm Ngày 28/7/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết
Lịch Dương

19

Tháng 9
Lịch Âm

29

Tháng 7
Ngày

ngày 19/9/2017 nhằm Ngày 29/7/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết
Lịch Dương

20

Tháng 9
Lịch Âm

01

Tháng 8
Ngày

ngày 20/9/2017 nhằm Ngày 1/8/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết
Lịch Dương

21

Tháng 9
Lịch Âm

02

Tháng 8
Ngày

ngày 21/9/2017 nhằm Ngày 2/8/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết
Lịch Dương

22

Tháng 9
Lịch Âm

03

Tháng 8
Ngày

ngày 22/9/2017 nhằm Ngày 3/8/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết
Lịch Dương

23

Tháng 9
Lịch Âm

04

Tháng 8
Ngày

ngày 23/9/2017 nhằm Ngày 4/8/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết
Lịch Dương

24

Tháng 9
Lịch Âm

05

Tháng 8
Ngày

ngày 24/9/2017 nhằm Ngày 5/8/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết
Lịch Dương

25

Tháng 9
Lịch Âm

06

Tháng 8
Ngày

ngày 25/9/2017 nhằm Ngày 6/8/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết
Lịch Dương

26

Tháng 9
Lịch Âm

07

Tháng 8
Ngày

ngày 26/9/2017 nhằm Ngày 7/8/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết
Lịch Dương

27

Tháng 9
Lịch Âm

08

Tháng 8
Ngày

ngày 27/9/2017 nhằm Ngày 8/8/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết
Lịch Dương

28

Tháng 9
Lịch Âm

09

Tháng 8
Ngày

ngày 28/9/2017 nhằm Ngày 9/8/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết
Lịch Dương

29

Tháng 9
Lịch Âm

10

Tháng 8
Ngày

ngày 29/9/2017 nhằm Ngày 10/8/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết
Lịch Dương

30

Tháng 9
Lịch Âm

11

Tháng 8
Ngày

ngày 30/9/2017 nhằm Ngày 11/8/2017

Ngày , tháng , năm

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc động thổ

Xem chi tiết