Xem tuổi vợ chồng - Cao ly đồ hình

Đây là phương pháp dùng Can chồng phối hợp với Chi vợ để tính toán sự tốt xấu của hai tuổi vợ chồng.
Nếu Phú Quý, Vinh Hiển, Đạt Đạo là tốt. Rơi vào Bần Tiện, Biệt Ly là xấu.